Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

Anatomy of an AI system

Premijera: 2018
Produkcija: Share Lab, 2018
Anatomy of an AI system
Tehnika i komponente

Digitalna mapa, esej

Vektorska grafika, digitalni print, knjiga Anatomy of an AI system, štampani materijal

Studija Slučaja

Apstrakt

Digitalna mapa studije slučaja Anatomy of an AI system vizuelizuje anatomiju upotrebljenih resursa u proizvodnom ciklusu Amazon Echo. Istraživanje dovodi do paradoksalnog zaključka da je sofisticirana tehnologija obnovljive energije bazirana na neobnovljivim prirodnim resursima. U Amazon Echo ciklusu korisnik je istovremeno i resurs jer tokom upotrebe sistema ulaže svoj rad, a putem sistema povratne sprege isporučuje podatke koje se posredno koriste za trening sistema veštačke inteligencije. Smisao vizuelizacije je da posmatrač putem uvida u mapu socio-tehnološkog ciklusa sistema veštačke inteligencije izgradi svest o tome koliko je resursa potrebno — agregacije podataka o ponašanju korisnika i neobnovljivih prirodnih resursa — da bi komercijalni sistem Amazon Alexa, na komandu glasa izvšio prost zadatak umesto nas?