Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 23. decembar 2020

Social Engine 4.0

Autor: Urtica
Premijera: „Private Investigations,” Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck, 2005
Produkcija: Artist-in-residence Künstlerhaus Büchsenhausen, 2004 [Soc.Eng v.1]; Urtica 2005-2008 [Soc.Eng v.2-5]
Social Engine 4.0
Tehnika i komponente

Flash aplikacija, site-specific akcije, esej

Računar, Flash player, digitalna štampa, light-box, mural, flajer, majice, knjiga

Studija Slučaja

Apstrakt

Social Engine je dizajniran u formi site-specific akcija, baze podataka i interaktivne ogledne scene. Eksperimentalna „društvena mašina” zasnovana je na simboličkoj komunikaciji, a ima za cilj podizanje individualne svesti o tome kako informacije cirkulišu u društvu, kako se prihvataju i prenose dalje, te na koji način socio-kulturni obrasci u dugoj konjunkturi oblikuju društveni sistem. Prva verzija Social Engine (2004) bila je skup popularnih izreka na Internetu (meme), a glavni kriterijum za njihov odabir bio je taj da su kao socio-kulturni paterni kružile dug vremenski period. Social Engine je imao pet izdanja, a od 2011. funkcioniše u obliku HoopUp edukativne kolaborativne platforme https://hoopup.net