Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

Svevideće oko Božije

Premijera: Crkva S. Marian dello Spasimo, „Profonditàsuperfice”, Palermo, Italija, 1997
Produkcija: 1997
Svevidece oko Bozije
Tehnika i komponente

Interaktivna instalacija / komp.sistem

Ikona „Svevideće oko Božije” (početak 19. veka), računar, Conetix CCD kamera, zavesa i postament; Softver: Windows NT 4.0, MS Developer Studio, MS Visual C++, 3D StudioMax, PhotoShop 3.0, MS Word 97 i Netscape Navigator Gold

Studija Slučaja

Apstrakt

Jukstapozicija starih (old fashion) i novih (cutting edge) tehnologija, koja ortodoksnu ikonu slikanu prema kanonu, kao „nedodirljiv objekat” prošlosti, postavlja uz/do/kraj savremene tehnološke strukture umetničkog rada generisanog kompjuterskim kodom, kontekstualizuje koncepte utemeljene na permanentnoj vidljivosti. Postavka Svevidećeg oka Božijeg, kroz nadzor digitalnog oka, problematizuje tehnološku infrastrukturu informatičkog doba, evoluciju performativnih kodova formalnih sistema ideja i svetona(d)zor kao model vladanja.