Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

0003 Instrumental

Premijera: „Ubistvo”, Godišnja izložba Centra za savremenu umetnost, Beograd, 1997
Produkcija: Fond za otvoreno društvo (Jugoslavija), 1997
0003 Instrumental
Tehnika i komponente

Audio instalacija / telefon.sistem

Računar, telefonska sekretarica, info-kartice, zidna grafika, poster

Studija Slučaja

Apstrakt

Pojam inforat bio je ključan za razumevanje uloge koju su masovni mediji imali u formiranju javnog mnjenja i oblikovanju nacionalne svesti tokom ratova za jugoslovensko nasleđe. U instalaciji Instrumental (1997), asocijacija Apsolutno je na kompleksan način simbolički i tehnološki tematizovala upotrebu medija kao oružja. Metak i slovo (Morseova azbuka) upotrebljeni su kao oruđe, instrument i kod za ispisivanje poruke zasnovane na simboličkom značenju pesme „Lilli Marleen”.